بازآ و ...

درخواست حذف این مطلب
بازآ و دل م دوباره آباد بساز از دام غم و ماتم م آزاد بساز
شادی به دل م مثل رجب بود حرام بازآ و مرا ای رمضان شاد بساز